❤دل تو دل❤پر خود سوختم و دم نزنم                                                                                          
گرچه پيرايه پروانه،‌ پر است                                     
                                                                 کس ندانست که من مى‌سوزم                             
                                                                                         سوختن و هيچ نگفتن هنر است   


 

ابزار امتیاز دهی